CARE

CURE

NUTRITIONAL

SOLUTIONS 

Products for personal use

Bio-medical solutions

Malnutrion & water purification

Doel

 • Bestrijding van auto-immuun-, specifieke ziektebeelden (waaronder kanker) en ondervoeding wereldwijd.
 • Onderzoek naar biologische grondstoffen en toepassingen al dan niet in samenstelling versterkt middels additieven (extracten) ter ondersteuning en verbetering van het mens lichaamseigen immuunsysteem.
 • Bestrijding van de ondervoeding in ontwikkelingslanden met ondersteuning van, uit eigen onderzoek verkregen, toepasbare supplementen.
 • Patiënten onderzoek, klinisch-chemisch laboratoriumonderzoek, behandeling, monitoring, research, scholing en training.
 • De aanleg en beheer van (grondstoffen) plantages wereldwijd ter bevordering van de hierboven omschreven punten alsmede ten nutte van overige van toepassing zijnde industrieën.
 • In- en export, distributie alsmede de in- en verkoop van productie supplementen in relatie tot bovenstaande.
Goal

 • Our goal is to fight against auto immune and specific diseases (such as cancer) and malnutrition worldwide.
 • Research of biological raw materials and application with possible combinations with additives (extracts) as support or improvement of the humans own immune system.
 • Fight against malnutrition in developing countries with support of, from own research obtained, applicable supplements.
 • Patient research, clinical-chemical laboratory research, treatment, monitoring, research, schooling and training.
 • The planting and managing of (raw material) plantations worldwide to promote the above mentioned applications and possibly other industries.
 • Import and export, distribution as well as purchase and sales of produced supplements in relation to above mentioned.
Missie

 • In samenwerking met stichtingen, overheden en andere initiatieven zet LignoMedics B.V. in op nieuwe innovatieve bio ontwikkelingen, als onder “doel” gesteld.
 • De essentie van deze samenwerking dient het algemeen belang van de volksgezondheid, arbeid en milieu.
 • LignoMedics B.V. stelt zich tevens tot doel het ondersteunen van noodzakelijke verwante goede doelen projecten.
 • Overige verwante initiatieven hebben betrekking op biologische-waterzuivering, bio-veevoeders, bio-olie en richten wij ons op de voedsel- en cosmetica-industrie alsmede op de verwerking van bio-olie tot geschikt product ter vervanging van de fossiele aardolie.
Mission

 • In cooperation with foundations, governments and other initiatives, LignoMedics B.V is focused on new innovative bio developments as discussed under the goal.
 • The essence of this cooperation is to serve the common cause of the public health, work force and environment.
 • LignoMedics B.V. has also committed to support necessary related charity projects.
 • Other related initiatives are related to biological water purification, bio-livestock feed, bio-oil as well as a focus on the nutritional and cosmetic industry and the processing of bio-oil to suitable replacement of fossil petroleum.
Visie

 • Onze visie betreft de ontwikkeling van 100% natuurlijk bio-medische supplementen welke een helende dan wel ondersteunende functie hebben, gericht op auto-immuun ziekten en specifieke ziektebeelden waaronder ook diverse soorten kanker.
 • In Nederland werkt LignoMedics B.V. samen met vooraanstaande professionals (therapeuten, doctoren, professoren, specialisten) verbonden aan klinieken, laboratoria en universiteiten.
 • Om aan het in “doel” omschreven te kunnen voldoen steekt LignoMedics B.V. grootschalig in  op research gekoppeld aan onderzoek, behandeling en monitoring van geselecteerde patiëntengroepen in samenwerking met onze professionals.
 • Inzake buitenlandse projecten met name in ontwikkelingslanden zal meer op ondervoeding worden ingestoken in combinatie met training en scholing van lokaal (para)medisch personeel en de opzet en ondersteuning van klinieken.

          Alleen geld brengen helpt niet.

 • LignoMedics B.V. is zich terdege bewust ook fysiek het nodige in te moeten zetten.
 • Desgewenst levert LignoMedics B.V. haar bijdrage tot bovenstaande in onderwijs, training, voorlichting, zelfredzaamheid en het genereren van inkomsten.
Vision

 • Our vision entails the development of 100% natural bio-medical supplements with a healing and/or supportive function, focused on auto-immune diseases and specific diseases such as various kinds of cancer.
 • In the Netherlands, LignoMedics works together with leading professions, (therapists, doctors, professors and specialists) associated with a clinic, laboratory and university.
 • To attain the aforementioned goals LignoMedics B.V. focuses its efforts on large scaled research, treatments and monitoring of selected patient groups with the associated professionals.
 • Regarding international projects specifically in developing countries, the focus will be mainly on malnutrition in combination with training and schooling of local (para)medical personnel and setting up of and supporting local clinics.

          Just providing money does not help.

 • LignoMedics B.V. is very well aware of the need for physical input.
 • As required LignoMedics B.V. will provide on her part education, training, information, self-reliance and income generation.